Elliot Klein

Passed - 2005

Mr. Klein's obituary pdf file link.